Logitech-gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en Logitech en bepalen uw gebruik van de MyHarmony.com-website, MyHarmony-desktopsoftware en of mobiele toepassingen (gezamenlijk de 'Toepassingen') als bezoeker, inhoudbijdrager of geregistreerde gebruiker. Gebruik van, informatie posten op en toegang tot deze Toepassingen is onderworpen aan uw navolging van deze Voorwaarden. Leest u deze voorwaarden dus zorgvuldig voordat u deze Toepassingen gebruikt. Logitech behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze Toepassingen te beperken of te beŽindigen, of om uw registratie te beŽindigen of tijdelijk in te trekken wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden en beleidsregels die voor deze Toepassingen zijn gepost, inclusief deze Voorwaarden, of om welke reden dan ook en op elk moment.

WANNEER U DEZE TOEPASSINGEN OP WELKE WIJZE DAN OOK OPROEPT EN GEBRUIKT, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN AKKOORD GAAT, MAG U OP GEEN ENKELE MANIER INFORMATIE OVER DEZE TOEPASSINGEN POSTEN OF GEBRUIKEN.

 

Wijzigingen van deze voorwaarden

Logitech mag te allen tijde delen van deze Voorwaarden wijzigen, aanpassen, bijwerken, toevoegen of verwijderen. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Wanneer u nadat de wijzigingen gepost zijn, deze Toepassingen blijft gebruiken, geeft u aan deze wijzigingen te accepteren.

 

Wijzigingen aan de Toepassingen

In ons streven deze Toepassingen en hun bruikbaarheid doorlopend te verbeteren, kunnen we van tijd tot tijd bugfixes, updates, upgrades en andere wijzigingen van de Toepassingen ('Updates') uitbrengen. Deze kunnen automatisch worden geÔnstalleerd zonder aanvullende kennisgeving of aanvullende toestemming. U stemt in met deze automatische updates. Als u dergelijke Updates niet wilt, moet u gebruik van de Toepassingen staken. In het geval dat Logitech dergelijke wijzigingen aanbrengt, zijn deze Voorwaarden van toepassing op de nieuwe services en de wijzigingen van bestaande services.

 

Gegevens van gebruikers

Voor het gebruik van bepaalde delen van deze Toepassingen kunt u worden gevraagd om persoonlijke informatie op te geven, zoals uw voornaam, e-mailadres, wachtwoord of postcode. U bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountinformatie, inclusief uw wachtwoord, en voor alle eventuele activiteit die plaatsvindt vanuit uw account. U stemt toe Logitech onmiddellijk op de hoogte te stellen van niet-geautoriseerd gebruik van uw account of wachtwoord, of beveiligingsinbreuken. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die Logitech of een andere gebruiker van of bezoeker aan deze Toepassingen heeft opgelopen door gebruik van uw gebruikersaccount, wachtwoord of account door een ander.

U mag nooit de Logitech-id, het wachtwoord of de account van iemand anders gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en autorisatie van de eigenaar van betreffende Logitech-id, wachtwoord of account. Logitech kan niet en zal niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade voortkomend uit uw falen om aan deze verplichtingen te voldoen.

 

Privacybeleid

Logitech respecteert uw wens voor privacy en neemt maatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, te beschermen. U kunt het privacybeleid van Logitech vinden op http://setup.myharmony.com/legal/nl/privacypolicy. Door deze Toepassingen te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Logitech heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om het verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder het beheer van Logitech te beschermen. Deze beveiligingsmaatregelen worden beschreven in ons privacybeleid.

Hoewel Logitech de stappen heeft ondernomen die zijn beschreven in het privacybeleid om te verzekeren dat uw persoonlijke informatie uitsluitend wordt geleverd en openbaar gemaakt in overeenstemming met het privacybeleid, geeft Logitech geen garantie dat de persoonlijke informatie die u geeft niet ondervangen wordt door anderen en wordt gedecodeerd.

Logitech is niet verantwoordelijk voor de door u verschafte informatie aan derden, en die informatie valt niet onder het privacybeleid van Logitech. U aanvaardt alle privacy, beveiliging en andere risico's die zijn verbonden aan het verschaffen van informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare gegevens, aan derden via de Toepassingen. Voor een beschrijving van de privacybescherming betreffende het verschaffen van informatie aan derden, raadpleegt u het privacybeleid, indien van toepassing, van die derden.

 

Inhoud

Alle tekst, graphics, visuele of gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo's, muziek, geluiden, artwork, foto's en computercode ('Inhoud'), inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, structuur, selectie, coŲrdinatie, expressie, 'look and feel' en de rangschikking van dergelijke Inhoud die zich in deze Toepassingen bevindt, is eigendom van, onder beheer van of gelicentieerd door Logitech. Dergelijke inhoud valt onder de wetten met betrekking tot trade dress, copyright, octrooien en handelsmerken, en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetten betreffende oneerlijke concurrentie. Tenzij er een andere overeenkomst van toepassing is op bepaalde Inhoud (bijv. Softwarelicentieovereenkomst, Servicevoorwaarden, etc.), verleent Logitech u hierbij beperkte rechten voor het gebruik van de Inhoud onderhevig aan deze Voorwaarden, mits gebruik van dergelijke Inhoud uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik is. Logitech behoudt alle rechten op Inhoud die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend.

 

Geen onwettig of verboden gebruik

Terwijl u deze Toepassingen gebruikt, mag u het volgende NIET doen:

     Een actie nemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt op de infrastructuur van deze Toepassingen of de systemen of netwerken van Logitech, of systemen of netwerken die met deze Toepassingen of met Logitech zijn verbonden

     Robots, spiders, schrapers of andere geautomatiseerde methoden gebruiken om deze Toepassingen of services op te roepen voor willekeurige doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; deze bepaling is echter niet van toepassing op de indexering of het bijwerken van zoekmachines

     Overdracht van informatie, bestanden of software die bevat, maar niet beperkt is tot, een virus, Trojaans paard, worm, adware, spyware, crimeware, onlinegraffiti-tagger, dropper, rootkit, keylogger, bot of andere schadelijke software of software-elementen

Links naar websites en services van derden

In een poging om u uitgebreide en nuttige resources te bieden, kunnen deze Toepassingen links bevatten naar websites, toepassingen of services van derden die niet onder het beheer van Logitech vallen. Logitech is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of producten die geleverd worden door een site van een link of een link die zich op een site van een link bevindt, of wijzigingen of updates van dergelijke sites. Logitech verstrekt deze links alleen voor uw gemak, en de opname van een link impliceert niet dat Logitech de inhoud of producten op dergelijke sites van derden onderschrijft, garandeert of er verantwoordelijkheid voor accepteert.

In verband met uw gebruik van deze Toepassingen wordt u mogelijk op de hoogte gebracht van services, producten, aanbiedingen en promoties die worden geleverd door derden en niet door Logitech. Als u besluit services of producten van derden te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor het doornemen en begrijpen van de bepalingen en voorwaarden die een service of product van derden regelen. U gaat ermee akkoord dat de derde partij, en niet Logitech, verantwoordelijk is voor de prestaties van de services of producten van derden.

 

AFWIJZING VAN GARANTIE

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD EN TOT DE HOOGSTE MATE DIE WORDT TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DEZE TOEPASSINGEN EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, BERICHTEN, MENINGEN OF DIENSTEN OP DEZE TOEPASSINGEN OF VIA EEN LINK OP DEZE TOEPASSINGEN GELEVERD ďZOALS DEZE ZIJNĒ EN ďZOALS BESCHIKBAARĒ ZONDER ENIGE GARANTIE, EN LOGITECH EN ZIJN LEVERANCIERS, EXTERNE LEVERANCIERS EN PARTNERS (IN HET NAVOLGENDE GEZAMENLIJK ďLEVERANCIERSĒ GENOEMD) WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGERLEI SOORT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, STATUTAIRE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING EN TITEL. LOGITECH GARANDEERT OF ONDERSCHRIJFT NIET DE JUISTHEID, ACTUALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN ADVIES, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN, GE‹PLOAD OF GEDISTRIBUEERD VIA DE TOEPASSINGEN. LOGITECH EN ZIJN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DEZE TOEPASSINGEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN; DAT TOEGANG TOT DEZE TOEPASSINGEN OF INFORMATIE, BERICHTEN, MENINGEN OF SERVICES VIA LINKS IN DEZE TOEPASSINGEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN; OF DAT RESULTATEN VAN DERGELIJK GEBRUIK ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN OF GESCHIKT ZULLEN ZIJN VOOR UW DOELEINDEN. LOGITECH KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOADT VAN DEZE TOEPASSINGEN, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN ALLE VIRUSSEN, MALWARE, CONTAMINATIE OF VERNIETIGENDE FUNCTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VIRUSSEN, MALWARE, TROJAANSE PAARDEN, WORMEN, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, ONLINEGRAFFITI-TAGGERS, DROPPERS, ROOTKITS, KEYLOGGERS, BOTS OF ANDERE SCHADELIJKE SOFTWARE OF SOFTWARE-ELEMENTEN. BOVENDIEN IS LOGITECH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG VAN EEN SERVICEPROVIDER VAN EEN DERDE PARTIJ, OF PARTNER, HETZIJ ONLINE OF OFFLINE. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE DIE DOOR LOGITECH OF ZIJN LEVERANCIERS WORDT ONTVANGEN OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN, ZAL DEZE AFWIJZING WIJZIGEN. Aangezien sommige rechtsgebieden deze beperkingen niet toestaan, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN BEVESTIGT UITDRUKKELIJK DAT LOGITECH (OF FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, INVESTEERDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, PARTNERS OF WERKNEMERS VAN LOGITECH) NIET VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR DIRECTE SCHADE OF SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, WINST OF ANDERE IMMATERIňLE VERLIEZEN (ZELFS ALS LOGITECH OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE TOEPASSINGEN OF HET ONVERMOGEN OM DEZE TOEPASSINGEN TE GEBRUIKEN, VERWIJDERING OF BEňINDIGING VAN DEZE TOEPASSINGEN, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD VAN DEZE TOEPASSINGEN, VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDE PARTIJEN OP DEZE TOEPASSINGEN, INSTRUCTIE, INFORMATIE OF SERVICES GELEVERD DOOR OF VIA LINKS IN DEZE TOEPASSINGEN, OF ANDER MATERIAAL DAT BETREKKING HEEFT OP DEZE TOEPASSINGEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGITECH EN ZIJN LEVERANCIERS VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE TOEPASSINGEN HET TOTALE BEDRAG AAN KOSTEN OVERSCHRIJDEN, INDIEN VAN TOEPASSING, DAT U AAN LOGITECH HEEFT BETAALD GEDURENDE HET VOORAFGAANDE JAAR VOOR DE BETREFFENDE SPECIFIEKE SERVICE, OF $ 100,00, AFHANKELIJK VAN WELK BEDRAG HET LAAGSTE IS. Aangezien sommige rechtsgebieden deze beperkingen niet toestaan, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

 

Schadeloosstelling

U zult Logitech, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, werknemers en agenten vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor enige en alle claims, eisen, schade, kosten en aansprakelijkheden, waaronder redelijke advocaatskosten, die zijn opgelopen door een derde partij vanwege of voortkomend uit uw handelingen of nalatigheden voortkomend uit uw gebruik van deze Toepassingen. Logitech behoudt zich het recht voor om het exclusieve verweer en beheer aan te nemen over elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, en u gaat akkoord zo volledig mogelijk uw medewerking te verlenen als redelijkerwijs wordt vereist in de verdediging van elke claim.

 

Openbaarmaking van gebruik

Logitech kan informatie die we over u hebben (waaronder uw identiteit), eventuele overdrachten of berichten van u en uw gebruik van deze Toepassingen of diensten die op deze Toepassingen beschikbaar zijn, openbaarmaken, indien wij bepalen dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is (1) om aan wettelijke processen te voldoen, (2) te voldoen aan een onderzoek of klacht betreffende uw gebruik van deze Toepassingen, (3) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (4) te reageren op claims dat dergelijke gegevens de rechten van anderen hebben geschonden, of (5) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Logitech, zijn werknemers en bezoekers aan of gebruikers van deze Toepassingen te beschermen, inclusief klanten van Logitech en het publiek.

Logitech behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie vrij te geven die Logitech noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, gerechtelijke processen of verzoeken vanuit de overheid. Logitech kan ook uw informatie vrijgeven als Logitech bepaalt dat toepasselijke wetten dergelijke vrijgave vereisen of toestaan, waaronder uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude.

 

BeŽindiging

U gaat ermee akkoord dat Logitech, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Toepassingen kan beŽindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Toepassingen kan blokkeren als we bepalen dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen met betrekking tot uw gebruik van de Toepassingen heeft geschonden, of om andere redenen inclusief maar niet beperkt tot (1) verzoeken van rechtshandhavinginstanties of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u om uw account te verwijderen, (3) stopzetting of materiŽle wijziging van de Toepassingen of een service die wordt aangeboden op of via de Toepassingen, of (4) onverwachte technische kwesties of problemen.

In het geval deze overeenkomst wordt beŽindigd, zullen de beperkingen met betrekking tot Inhoud of materialen die in de Toepassingen worden weergegeven, en de vertegenwoordigingen en garanties, schadeloosstellingen en beperkingen van aansprakelijkheden die in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezet zijn, na beŽindiging van kracht blijven. In het geval u niet tevreden bent met de Toepassingen of services die door

Logitech kunnen worden geleverd, is uw enige verhaalmogelijkheid om deze overeenkomst te beŽindigen

Als Logitech juridische actie tegen u onderneemt als gevolg van uw overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden, is Logitech gerechtigd om bij u te verhalen, en gaat u akkoord om te betalen, alle redelijke advocaatskosten en kosten van een dergelijke actie, in aanvulling op eventueel rechterlijk bevel of onpartijdige ontheffing verleend aan Logitech. U gaat ermee akkoord dat Logitech niet aansprakelijk is naar u of een derde partij voor beŽindiging van uw toegang tot de Toepassingen.

 

Toepasselijk recht

bepaald door de wetten van de Verenigde Staten en de wetten van de staat CaliforniŽ, zonder verwijzing naar conflicten van wetsvoorzieningen; alle claims en acties moeten voor het gemachtigde federale of staatsgerechtshof in Santa Clara County, CaliforniŽ gebracht worden; en u gaat akkoord en onderwerpt zich aan de uitoefening van persoonlijke jurisdictie van dergelijke gerechtshoven met het doel om een dergelijke claim of actie aanhangig te maken. U doet afstand van alle argumenten ter verdediging van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en locatie.

 

Allerlei

Logitech kan deze Voorwaarden op elk moment overdragen aan een dochteronderneming of enig gelieerd bedrijf of als onderdeel van de verkoop aan, fusie met, of andere overdracht van activa aan een andere entiteit. U mag deze overeenkomst niet overdragen. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Logitech betreffende deze inhoud en bepalen uw gebruik van deze Toepassingen. Indien Logitech enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden niet aanwendt of niet op de naleving toeziet van deze voorwaarden, houdt dat niet in dat afstand wordt gedaan van dergelijke rechten of bepalingen. Als een gerechtshof met bevoegde jurisdictie een voorziening van deze Voorwaarden ongeldig acht, zullen de partijen desondanks instemmen dat het gerechtshof zal proberen de intenties van de partijen zoals weerspiegeld in de voorziening af te dwingen, en zullen de overige voorzieningen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en uitgevoerd worden. Ongeacht tegenstrijdige statuten of wetten, moet elke claim of reden voor actie die voortvloeit uit of verband houdt met gebruik van de Toepassingen of deze Voorwaarden worden ingediend binnen ťťn (1) jaar nadat een dergelijke claim of reden voor actie ontstond, of eens en voor altijd uitgesloten worden.

 

De site is eigendom van en wordt beheerd door Logitech Europe S.A.

Logitech heeft deze Voorwaarden herzien in mei 2017.